Friday, 26 May 2017

പട്ട്ളക്കാറെ ബാസെ / SALEEM PATLA

പട്ട്ളക്കാറെ ബാസെ


📗📘📙📒📗📒
1)പെദ്മ്പ് >തർക്കുത്തരം
2)അൽസ് >കളിയിലെ ചതി
3)അണ്ടി >പോയിന്റ്
4)ചെണ്ട് >പന്ത്
5)മൂർച്ചെ,പാർച്ചെ,ഒരം പാടാക്കൽ > ക്രൂരത
6)ചെപ്പിടി>ലഘൂകരണം
7 )മനാരം >ശുദ്ധി, വൃത്തി
8)ബയ്യെത്തി>ഓടിച്ചു
9)ബായാക്കി,ഗൗജിയാക്കി >ബഹളം
10)കൂറ്റ് >ശബ്ദം
11)ബെനെആന്ന് >മടുപ്പ്
12)കര്പ്പം പൊർത്ത് >ഗർഭം ചുമന്നു
13)കര്പ്പുൺച്ചി >ഗർഭിണി
14) ടാട്ട്റ്ച്ചി >ലേഡി ഡോക്ടർ
15)കൊസി >രസം
16)പൊൽസ് >ഉൽസവപ്രതീതി
17)പാങ്ങ് >രസം
18)പ്ക്ക്റും പൊരിര്പ്പും >മാനസിക പിരിമുറുക്കം
19 )എര്പ്പച്ചണം >പിശുക്ക്
20)നപ്പട്ടം >ആർത്തി
21)ഒൽച്ചെ>ആക്രാന്തം, ഗ്രഹണി
22)ദാസിന്യം,കാമലെ,പിത്തം >മടി
23)കുട്ടം >കുഷ്ടം
24)മാരി,മണ്ടമാരി, > മാറാരോഗം
25)ബേദെ >ശീലം
26)പേദെ >പോസ്റ്റ്മേൻ
27)മാഷ്ടൻ>അധ്യാപകൻ
29 )ബോളൻ >മണ്ടൻ
30 )ബൊഡ്ഡൻ >തടിയൻ
31)ഏച്ചനെ >ടെൻഷൻ
32)ആലച്ചനെ >ആലോചന
33)നിരിയനെ >ഓർമ്മ
34)അജനെ >അനക്കം
35 )നിരീച്ചിനാഞ്ഞി-> വിചാരിച്ചിരുന്നു
37)കിനിസ്ത്യൻ> ക്രിസ്ത്യാനി
38)ഇങ്ക്റോജി >ചർച്ച്
39)പുർഭു >പ്രഭു
40)ഇന്തുഗൊ >ഹിന്ദുക്കൾ
41)സൈത്താൻ കെട്ട് >തെയ്യം
42)പിരാൺന്ന് >ബ്രാഹ്മണൻ
43)നിട്ടാന്തരം >ദൃഷ്ടാന്തം
44)അബൽസണം >അപലക്ഷണം
45 )ആദീലെ >വീണ്ടും
46)ബാലേക്കാര്ന് >യുവാവ്
47)സുയിമൂടൻ>മുഖം വീർപ്പിച്ച് നടക്കുന്നവൻ
48)സീന്തിരി > കുത്തിത്തിരിപ്പ്
49)കർണ്ണീപ്പ് > മർക്കടമുഷ്ടി
50)പെരോര്ത്തി >പ്രവർത്തി
51)പട്ടീലർ >വില്ലേജ് ഓഫിസർ
52)ചേനപ്പൻ >അസിസ്റ്റന്റ്
53)ഉഗ്റാണി ->പി യൂൺ
54)സേങ്ങ്ന്ന് ,സുയിക്ക്ന്ന് > കിതക്കുക
55)ദാക്ണിയം> ദാക്ഷിണ്യം
56)കിൾട്ട് >തട്ടിപ്പ്
57)ബമ്പ്ളിക്കുന്ന് >വീമ്പിളക്കുക
58)ബമ്പ്, പൗറ് >പൊങ്ങച്ചം, അഹങ്കാരം
59)നെലെഇള്ളോന് >ഭക്തൻ
60)പൊദുവാക്കൽ > വിവാഹാലോചന
61)മോന്തിയും മുടുട്പ്പും >സന്ധ്യാ
സമയം
62)പാതിലാവ് >അർദ്ധരാത്രി
63)ലാവുന്ന് >വെറുതെകറങ്ങൽ
64)ഒട്ടഗിച്ചി>അസൂയ
65)ക്വോക്ക് >ആവശ്യം
66)ഒട്പർപ്പ് >കൂടെ പിറപ്പ്
67)തന്താറ്>ബന്ധു
68)ഉമ്മട്ടം ബെലി >ശ്വാസം മുട്ട്
69)ഇസാറെട്ട് >ബോധംകെട്ടു
70)തലെരീന്ന് >തലകറക്കം
71)തലപ്പൊൾക്ക്ന്ന് >തലവേദന
72)ബേർനോന്ന് >വയറുവേദന
73)ദൂമ്പ് >മാളം
74)എല്ലൂര്യൻ>അസ്ഥികൂടം
75)സൗകിയൊ >സുഖം
76)പയിപ്>വിശപ്പ്
77)ഇസ്പേട്ട്, ജുഗാറ് >ചീട്ടുകളി
78)അമളെ >ചെറിയ തോട്
79)പോയിപ്പെയി >മരിച്ചു
80)അമ്പര്പ്പ് >ധൃതി
81)ബ്ട്ഞി >മടുത്തു
82)ബണ്ണെ >വെറുതെ
83)ഒക്കു ,ഒക്കുപ്പൊ >അതെ
84)ജോക്കിയോ >ജാഗ്രത
85)പൊട്ട് >ചീത്ത
86)ബാക്കാച്ചി >പഴംപൊരി
87)പൊൾക്ക്ന്ന് > ആഹ്ളാദം
88)ചെണ്ടിപൽ >
89)നെസ്സെ ,സെസ്സാരോ >ദുശ്ശാഠ്യം, ദുശ്ശീലം
90 )നെജൊഇല്ലാത്തോന് >ഭ്രാന്തൻ
91)താപ് >തരംതാണത്
92)ദൂജി >മുന
93)ഏസൊ >വേഷം
94)സാലക്കോന്നെപുളളർ > വിദ്യാർത്ഥികൾ
96)തൊണ്ടിഞ്ഞ >വൃദ്ധ
97)ചക്കോനമാസം >മിഥുനം
98)മാന്നെറം >ഇരുനിറം
99)മോച്ചായി >മുഖച്ഛായ
100)ഒർണ്ണം >നിറം
101)നൊമ്പലം ->നൊമ്പരം
102)പാപങ്ങൊ >പാവങ്ങൾ
103)കച്ചോട്കാറ് >പണക്കാർ
104)പസാദ് >ഏഷണി
105)കാളാകൂളി>സാമൂഹ്യവിരുദ്ധർ
106)പസ്കി >പക്ഷി
107)സർവ്വത്താലും >എന്ത് വന്നാലും
108)നേറ്റ്നും >സത്യമായിട്ടും
109)കുച്ചിൽ >അടുക്കള
110)കുച്ചിൽസുബ്ബൻ>പെണ് കോന്തൻ
112)എരപ്പൻ>പിശുക്കൻ
113)ആസത്തൂറി >പിശുക്കൻ
114)ബ്ഡ് >ഭാര്യവീട്
115)ബഡുവൻ >അടിമ (അബ്ദ് )
116)ബിസിയo >സംസാരം
117)ഒപ്പിടി,ചെർമ്പ്,ഒര്സെ, ഒരിപസ്സെ, >കുറച്ച്
118)കൊറിയെ > ധാരാളം
118)കാസി >സ്ത്രീധനം
119)തുഗില്>തൊഴില്
120)പുസിലാൻ >പുതിയ ഇസ്ലാം
121)ബാസെഇല്ലാത്തോന് > അനുസരണംകെട്ടവൻ
123)കൂൾത്താണി >തണുത്ത വെള്ളം
124)കുൾത്താഞ്ഞി>പഴങ്കഞ്ഞി
125)ച്ചുട്ടാണ്ണി >ചൂട് വെള്ളം
126)കാഞ്ഞർട്ട് >കാസറഗോഡ്
127)തൂയി >തൂവുക
128)തൂയിയും നൂച്ചറും >സൂചിയും നൂലും
129)മേങ്ങാൻ ബെര്ന്നാള് > പിച്ചക്കാരൻ
130)ആട്ടക്കാർത്തി >കൈ നോട്ടക്കാരി
13)പസ്കുടിയൻമ്മാറ്>നാടോടികൾ
132)ജാകോത്തി>രാക്ഷസി
133)ബാഉ, ജോയി >കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ പേടിസ്വപ്നം
134)മങ്കുർഞ്ഞിട്ട് >മദ്യപിച്ചു
135)കാൽത്തെ >രാവിലെ
136)കയ്യാലായി >രോഗംപിടിപെട്ടു
137)അഡ്ഢംപാഞ്ഞി-കുറുകെ ഓടുക
138)കോല്ബാണ്യൻ>മെലിഞ്ഞവൻ
139)കിറാവ്ന്ന്>വഴക്ക് പറഞ്ഞ് കൊണ്ടേ ഇരിക്കുക
140)തൽക്കുത്തുംപനിയും > ജലദോഷം
141)കര്ക്കരെ >വിരഹവേദന
142)തുമ്മപിരാന്തൻ>ശാപാട്ടു വീരൻ
143)കുസാല് >സമ്പത്തും സുഖ സൗകര്യങ്ങളും
144)പേത്താള്ന് >വേതാളം
145)അണ്ങ്ങ് >പ്രേതം
146)നൊണ്ണി >പ്രതിധ്വനി
147)കുർത്തൊ >പരിചയം
148)സീബാൻക്കാലം >പണ്ട് പണ്ട്
149)പാട്ട് ലോൻ, ദൂസ് പാക്ക് >പാന്റ്
150 )കഞ്ചിപ്രാക്ക് >ബനിയൻ
151)തൂയിക്കപ്പൽ >റോക്കറ്റ്
152)മായപൈപ്പ് >ഷവർ
153)ആരീക്ക് >ആരോഗ്യം
154)നെരെഗെരെ >അയൽവാസി
155)ഉപദരം >ഉപദ്രവം
156)ഒൺച്ചെ>ഉണർവ്വ്
157)ഓപർസണം >ശസ്ത്രക്രിയ
159)മൊവുക്ക്ന്ന് >മധുരിക്കുന്നു
160)നേറുംബയി>നേർവഴി
161)പുതു >പുഴു
162)പറ്റിച്ചി >ഒട്ടിച്ചു
163)പറ്റ്, അൺട്ട് >പശ
163)ചീലസുബാബോ >സൽസ്വഭാവം
164)ഏസിഗെ >നാണക്കേട്
165)അസർപൂ >നാല്മണി പൂ
166)കാളീരാൻ >കരിഞ്ചീരകം
167)ഉപ്പും മൊള് >ചമന്തി
168)ഓൾ >ഭാര്യ
169)കളിക്കാനൾക്കി >ഇന്റർവെൽ
170)അവുത്തേക്കൾക്കി >സ്കൂൾ വിട്ടു
17l)കമ്പാസെട്ടി >ബോക്സ്
172)ബേളന്റെ മഞ്ഞത്തണ്ണി >ദാൽ
173)പാസും പൈലും >റിസൾട്ട്.
174) മുൻചൊടി > മുൻകോപം..
175) പാറ്റെ> കനം കുറഞ്ഞത്.........
176) ബേണ്ട് >ബാന്റ്
178) തൂയിയിട്ട് > ഊളിയിട്ടു
179) തയ്ച്ചി > അടിച്ചു
180) അടിച്ചി> തയ്ച്ചു(വസ്ത്രം)
181) കൊണം > ഗുണം
182) തുമ്പില്ല > ഗുണമില്ല
183)മർപ്പ് > വാശി
184) കുമ്പ് >തുരുമ്പിച്ചത്, പഴയത്
185) കെണിതേഞ്ഞോൻ > ബുദ്ധിമാൻ
186) കാഞ്ഞകണ്ടപ്പൻ, ജാമകള്ളൻ> അതിബുദ്ധിമാൻ
187) പിസാസി>പിശാച്
188) അൻ റ്റായിറ്റ് > എന്നിട്ട്
189) ബെളികെട്ത്തി > വിളക്കണച്ചു
190) നെരിപോൽത്തെ മൻസെന് > ആജാനുബാഹു
191)ആമാടെ> സ്വർണ്ണനാണയം
192) ചെബീന്റെ ബട്ട് >കരണകുറ്റി
193) തുമ്മാന്റെ ബട്ടെ> മുറുക്കാൻ പാത്രം
194)പാസാണം>വിഷം
195)ബാഉക്ക > വാതിൽക്കൽ
196)ചേയിക്കേലാ > ജീവിക്കില്ല'
197) തോപിച്ചി>പറ്റിച്ചു
199) ബവ്വം >മഴക്കാലം
200)ഓത്തപ്പറം, ഒട്രാസി> മൊത്തം ,മുഴുവനും
201) അറൂലപ്പെട്ടെ ചൊടി > ശക്തമായ വിദ്വേഷം, വിരോധം,
202)നുപ്പാട്ട് >കുറച്ച് മുമ്പ്
203)തെൾപ്പ് >നേരിയത്
204)പൈല് >കട്ടി കൂടിയത്
205)കുട്ടീം ദാണെ>കുട്ടീംകോലും
206)മിന്നെ > മുമ്പ്, ആദ്യം
207)ചൗടോട്ത്ത് > ചെവിയോർത്തു
208)പർഞ്ഞി > വഴക്കു പറഞ്ഞു
209)കേക്ക് >ചോദിക്ക്
210)ചെല്ലിയത് കേക്ക് >പറഞ്ഞതനുസരിക്ക്
211)കൂട്ടെ> കൂട, പോളിത്തീൻകവർ
212)ഒര്മേസം > രോമം
213)ബയ്യെ > വഴിയേ
214)ബയ്യപ്പറം > പിന്നിൽ
215)എദ്റ് > മുന്നിൽ
216)കംപണി > ബീഡികമ്പനി
217)കട്ടപണി > അണകെട്ട്
218)കുസ്ക്ക് > ചുളിവ്
219)സൊർഗൊ >തുരംഗം
220)സുയിപ്പൻകാറ്റ് > ചുഴലിക്കാറ്റ്
221)ഈറ്റ്ന് നിക്ക്ന്നെഇഞ്ഞ > ഹോം നഴ്സ്
222)കിളിബാല്>ജനാല
223)മൊയില്>മതിൽ
224)ചെല്ലീറാബേ> പറയണം
225)തേൻചക്ക്ളി>ജീലേബി
226)ചബാരെ > ചവറ്
227)ജോള്കൂക്ക്ന്ന് > അവൾകരയുന്നു
228)ജോന് കൂക്ക്ട്ട് > അവൻ കൂവി
229)പൊയിഞ്ചി >പതിനഞ്ച്
230)പൊതനായിസെ > ബുധൻ
231)നേറസ്തൻ> സത്യസന്ധൻ
232)നമ്പിയർണ്ട> വിശ്വസിക്കരുത്
233)ബോളത്തരം, പോയത്തം> വിഡ്ഢിത്തം
234)കുട്ഞ്ചൽ > കുടിൽ
235)കെൽസി >ബാർബർ
236)ബായി സുർക്ക് >
237)ബീപ്പാളെ > വിശറി
238)ജീമനാദി > ജീവി
239)ചുണ്ടംബെർള് >തള്ളവിരൽ
240)മാർക്കംചീയൽ >പരിശ്ചേദനം

📗📘📙📒📗📒

സലീം പട്ല

No comments:

Post a Comment